سرمای درون من!

سلام

خوب راستش رو بخوام بگم امروز خیلی رو فرم نیستم اما دارم تمام تلاشم رو میکنم که خوب باشم! تا چی پیش بیاد. درد تمام وجودم رو گرفته؛ همینطور احساس گناه و عذاب وجدان. و من دارم مقاومت میکنم؛ هرچند حس میکنم که بیفایده است!

دیشب تا صبح پلک بر هم نذاشتم؛ نه تنها از سر درد؛ که به خاطر ذهن مشغولم. موندم بلاتکلیف که چه بکنم! سرما تمام وجودم رو گرفته! ببینم امروز هوا اینقدر سرده؛ یا فشار من اینقدر پایین؟ شاید هیچکدوم! زده به سرم که برم خونه ساکم رو بردارم و تنها برم سفر! یه جایی که کسی ازم خبر نداشته باشه؛ فقط به خانوم مادر میگم! برم و غرق تنهایی هام شم. من باشم و کتاب و پروردگارم! من باشم و دعا و آرامش! در اوج خودخواهی و بیخیال تمام دنیای بیرونم! بیخیال تمام آدمهای اطرافم! بیخیال تمام اتفاقاتی که افتاده و داره میوفته! و باز از خودم می پرسم مطمئنی میخوای تنها باشی؟ و ته ته دلم جواب میده نه!

احساس خواب دارم! دلم آرامش میخواد! دلم میخواست امروز از رختخواب در نمیومدم! دلم میخواست تمام روز رو دراز میکشیدم و ناله می کردم. اما اومدم سر کار! اومدم که به کارام برسم؛ اومدم که یک نفر به خودش اجازه بده با حرفاش دلم رو بشکنه! مهم نیست. گاهی خیلی برای خودم احساس تاسف میکنم! احساس تاسف به حال خودم و احساسی که خرج آدمهایی میکنم که حتی قدرت درکش رو ندارن! تازگیها دارم فکر میکنم اینکه نخوای تو دنیای امروز خودخواه باشی؛ ما بین این همه موجود خودخواه؛ حماقت محض! میخوام یاد بگیرم خودخواه باشم! میخوام یاد بگیرم کمتر در دسترس آدمها باشم؛ میخوام یاد بگیرم کمتر احساسم رو خرج آدمها کنم؛ میخوام یاد بگیرم اول محک بزنم بعد احساس خرج کنم؛ میخوام یاد بگیرم اول من هستم و بعد بقیه؛ میخوام یاد بگیرم نه این یکی رو بلدم فقط یادم رفته؛ آره یادم رفته؛ اونم جمله ای که همیشه جلوی چشمم بوده؛ میخوام یادم بیاد روزی رو که آقای پدر سر جریان بهزیستی نشست جلوم و گفت : «میخوای باهاشون کار کنی؛ بکن؛ میخوای کنارشون باشی؛ باش؛ اما هیچوقت یادت نره که تو هم برای خودت زندگی داری». آره میخوام یادم بیاد که منم برای خودم زندگی دارم. که من مسئول همه کس و همه چیز نیستم! خودخواهانه است؛ باشه قبول من امروز اینجا با فریاد اعتراف میکنم : « من خودخواهم؛ خیلی خودخواه!!!» حله؟

حالا حالم بهتره! دلم در اوج شادی گرفته! خوش باشین.

/ 1 نظر / 6 بازدید
همفری بوگارت

کی خوبه اين روزه من تو همه يه جورايی داغون و در گير. اره درسته ما اول زندگی خودمون رو داريم و بعد ديگران ولی ديگران شدن اولويت زندگی ما .