دی 97
5 پست
آذر 97
5 پست
آبان 97
4 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
2 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
11 پست
مهر 87
9 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
8 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
11 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
12 پست
بهمن 85
17 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
8 پست
آبان 85
10 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
8 پست
مرداد 85
13 پست
تیر 85
22 پست
خرداد 85
2 پست
مهاجرت
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
حصــــــار تــــنهایی من
اینجا نقطه ی امن دختر دیروز بابا و خانوم خونه ی امروزه ک باپستی و بلندی های زندگی هنوزم دارهزندگی می
جاذبه اندرومدا
فضا ، نجوم ، موسیقی ، سفر
afasolhtv
صلح با همه نقشه صلح است.